Nieuw beleid De Woonschakel Medemblik

Nieuw beleid

MEDEMBLIK – Met ingang van 1 januari 2013 wordt noodgedwongen grotendeels gestopt met de verhuur van woningen aan huishoudens met een jaarinkomen boven € 34.085. Uitsluitend circa 25 bestaande dure woningen zullen nog voor deze doelpgroep beschikbaar zijn, eventueel aangevuld met goedkopere huurwoningen waarvoor onvoldoende belangstelling in de markt aanwezig is bij de lagere inkomensgroepen. De Woonschakel zal haar besluit nader motiveren naar gemeenten en huurdersbelangenvereniging.

Aanleiding

Op 1 januari 2013 zal, onder voorbehoud van goedkeuring van de Eerste Kamer de Herziening woningwet van kracht worden. Eén van de wijzigingen die wordt ingevoerd bij deze wet zal de financiering van woningen met een huurprijs boven de EU-richtlijn van € 664,66 zijn, ongeacht of deze woningen al lang in eigendom en gefinancierd zijn bij de corporatie. Hierover zal een aparte verantwoording en interne financiering moeten gaan plaatsvinden door woningcorporaties. Financiering mag plaatsvinden door een ‘interne reserve leningen’ die gevoed wordt met de verkoopopbrengst van huurwoningen. De omvang van verkopen bij De Woonschakel is echter onvoldoende om hiermee de dure woningen intern naar behoren te financieren en te exploiteren.

Huidig beleid

De Woonschakel verhuurde tot op heden bestaande huurwoningen ook aan huishoudens met een inkomen boven de € 34.085 waarbij de huurprijs oop € 664,67 (prijspeil 2012) werd bepaald. Hiermee werd aan alle wettelijke en financieringseisen voldaan. In 2011 konden hioerdoor nog 44 huishoudens aan een woning geholpen wprden en dit jaar stond de teller t/m augustus op 28 huishoudens. Voor deze doelgroep, veelal gezinnen met een inkomen lager dan € 45.000 is nauwelijks een mogelijkheid aanwezig op de koopmarkt in de regio. Vele van hen staan al jaren op de wachtlijstr voor een huurwoning in de regio. Bijzondere doelgroepen (standsvernieuwers, senioren met zorgindicatie etc.) zullen nog wel gehuisvest worden en vallen onder de beschikbare 10% “foutieve toewijzing”in de wet.

Direct gevolg nieuwe wetswijziging

D Woonschakel  moet volgens de voorgenomen wetgeving binnen haar bedrijfsvoeruing voor dure woningen bij het aangaan van een nieuw huurcontract een aparte balans- en winst/verliesrekening opstellen. De waarde van de woning bedraagt 70% van de WOZ-waarde en komt hiermee boven de € 100.000 uit. De Minister bepaalt welk rentepercentage hiervoor intern gerekend moet worden. Deze rentelast ligt naar verwachhting ver boven de rente die De Woonschakel per woning feitelijk betaalt. Voor de Woonschakel ontstaat hiermee het volgende probleem:

– de winst uit verkoop van woningen bedraagt circa € 1-2 mln per jaar

– er kunnen slecht 10-20 dure verhuringen per jaar gefinancierd worden inclusief verhuizingen binnen het huidige duurdere segment aan woningen

– om tot een kostendekkende exploitatie en vermogensopbouw voor dure woningen te komen moet de huurprijs minimaal € 865 per maand zijn

Conclusie

Met begrip voor de huidige beeldvorming rondom corporaties door politiek, media en samenleving is De Woonschakel van mening dat het nieuwe voorgenomen beleid niet bijdraagt aan het daadwerkelijk verbeteren van de lokale woningmarkt. Papieren processen en onzorgvuldige regelgeving voeren de boventoon en tonen weinig affiniteit met de werkelijke woningmarkt, behoeften en mogelijkheden van mensen. De door de bewoners en corporatie gewenste brede samenstelliong en vitaliteit van dorp en buurt komt met dit besluit verder onder druk te staan.

 

 (Volgend nieuwsbericht) »